About

דיוקן תימני, ארץ ישראל, 1948-1881

אוצר: גיא רז

מראשית דרכה של היצירה האמנותית בארץ זכו בני העדה התימנית ליחס מיוחד כמושאיה בתחומים רבים: שירים, סיפורים, ציורים, הצגות תיאטרון, סרטים ותצלומים. בתערוכות שהוצגו במהלך השנים ובספרים, שחקרו תחומים שונים בתולדות העדה התימנית בארץ המוצא ובארץ המכורה, הופיעו תצלומים מוקדמים כאיורי שוליים המלווים טקסטים רחבי יריעה. פרק נעדר זה בהיסטוריה הכללית, בתולדות האמנות ובתולדות הצילום בארץ, זוכה בתערוכה 'דיוקן תימני' לחשיפה ראשונה. התצלומים נמצאו בארכיונים ציבוריים ובאוספים פרטיים. יש בה תגליות רב־שכבתיות המציגות את ההיסטוריה החזותית של העדה התימנית בארץ מראשיתה ועד קום המדינה, ובמקביל – פרק חשוב בהיסטוריה של צילום הסטילס בארץ. אוסף תצלומים זה מזמין התייחסויות פרשניות בתחומי דעת מחקריים רבים, ומביע תקווה שאכן יעורר זאת.

התערוכה מביאה עדויות חזותיות השופכות אור על ההתפתחות הסגנונית של מדיום הצילום בארץ על צירו של נושא אחד. מכאן ששני עולמות 'אחרים' ושונים זה מזה, שהודרו לאורך שנים מן ההיסטוריה של האמנות המקומית וההיסטוריה החזותית – מדיום הצילום ודיוקן התימני המצולם – זוכים לצדק 'פואטוגרפי' מאוחר במקום הראוי להם בהיסטוריה של המקום, האמנות והצילום.