About

כתבי יד תימניים

 

הכול יודעים כי קהילת יהודי תימן שימרה בקנאות את מורשתה היהודית במשך הדורות והנחילה אותה לבניה בשמרנות יתרה. תרומתה הסגולית לארון הספרים היהודי ניכרת בעיקר בתחומי המדרש היהודי והשירה העברית. רִ ' דָּוִד בֶּן־עַמְרָם אַלְעָדָּנִי (המאה ה-14) חיבר את "מִדְרָשׁהַ גָּדוֹל", שהוא המאגר הגדול ביותר עד היום למדרשי התורה. רִ ' שָלֵם בֶּן־יוֹסֵף אַלשָּׁבָּזִי (המאה ה-17) כבש את מעוזי השירה העברית והערבית־היהודית על סוגותיהן ועל מגוון תבניותיהן. יצירותיהם של שני חכמי תימן הללו תרמו ערכים וצירופי מילים חדשים למילון העברי וקבעו בכך את מעמדם של השניים כסוכני תרבות יהודית מקורית עד ימינו. יחסם של בני תימן לכתבי היד שלהם או לדפוסים ישנים שהועברו אליהם היה מתמיד יחס עילאי של כבוד וקדושה יתרה. הספר, ולא רק ספר־תורה, נחשב בעיניהם נכס יקר־ערך, בדיוק כמו תכשיט זהב או עדי כסף, הנמכרים בשוק בדמים מרובים. לפיכך כינוהו בני תימן במילה "חֵפֶץ", והשקיעו בו את רוב ממונם.

בתערוכה זאת על "כתבי יד תימניים" מוצג מגוון עשיר של כתבי יד שהובאו ארצה מתימן. אפשר למצוא בו תשלובת נאה של תחומים שונים במדעי הרוח והיהדות, כגון תורה, הלכה וקבלה; מדרש ופרשנות; אגדה, שירה וסיפורת; רפואה, אסטרונומיה ואסטרולוגיה ועוד. חלק מהעתקות כתבי היד הללו הן כתיבות אישיות (אוטוגראפים) של חכמים ורבנים בולטים שצמחו בתימן והתפרנסו אף מהעתקת ספרים שונים. תודתנו נתונה לכל המְעַשִּׂים והעושים בהפקת התערוכה שלפנינו. תודה מיוחדת לכל המשפחות שתרמו למרכז מורשת את אוצרות אבותיהם לזיכרון עולם. ותודה מיוחדת במינה למר שַ ׂגִּיב מַחְפוּד, אספן כתבי היד התימניים של דורנו, שתרם לתערוכה קבוצת כתבי יד עתיקים וחשובים באופן מיוחד.

ד"ר אורי מלמד אוצר התערוכה

נעילה: 30.12.22